Postanowienia ogólne

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem Konferencji.
 2. Regulamin ma zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji organizowanych przez Grupę HR Masters, właściciela portalu HRPolska.pl.
 3. Organizatorem Konferencji Mixer HR jest Grupa HR Masters sp.j. z siedzibą w Gliwicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000256686, NIP: 648 23 63 536, REGON: 276857130.
 4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do ich publikacji na stronie internetowej
 5. Uczestnik to osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję – wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia, który przesłała za pośrednictwem strony mixerhr.pl lub drogą mailową
 6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne materiały konferencyjne, lunch w pierwszym dniu wydarzenia oraz przerwy kawowe.
 7. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów/ Sponsorów Konferencji.
 8. Partner/ Sponsor to osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi promocyjne podczas konferencji.

Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojego udziału w Konferencji i zobowiązaniem się do obecności podczas wydarzenia.
 2. Organizator potwierdza udział Uczestnika po zakończeniu przez niego procesu rejestracji.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed datą Konferencji.

Płatności i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności na podstawie faktury pro forma lub faktury VAT.
 2. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika na podstawie faktury pro forma, Organizator wystawia fakturę VAT w terminie do 7 dni w formie elektronicznej i przesyła ją Uczestnikowi na konto wskazane przy rejestracji.
 3. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. Zgłoszenia rezygnacji należy przesyłać na adres: rejestracja@hrpolska.pl, najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem.
 5. Uczestnik rezygnujący z udziału w Konferencji na 7 dni przed datą Wydarzenia, ma prawo do zwrotu 100 % poniesionych kosztów (opłata konferencyjna). Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Zgłoszenia rezygnacji należy zgłaszać pisemnie oraz przesyłać na adres: rejestracja@hrpolska.pl lub fax.: 32 332 16 35.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane uczestników Konferencji są zbierane i przechowywane na potrzeby organizacji organizacji wydarzenia.
 2. Dane są przechowywane za zgodą uczestników, wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo ich poprawiania.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na informowanie drogą elektroniczną o usługach HRPolska.pl oraz HR Masters sp.j., w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz materiałow video z konferencji na stronie internetowej konferencji oraz na portalu hrpolska.pl
 6. Osoba, która nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Konferencji oraz portalu, jest zobowiązana zgłosić ten fakt Organizatorowi, nie później niż 24 godziny przed wydarzeniem.
 7. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi zasadami poufności danych.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2016.